header_mail-icon

Írjon nekünk!

info@qplan.hu
header_phone-icon

Hívjon most!

+36-1-250-87-07
header_clock-icon

Nyitvatartás:

H-P 07:30-16:00H
Szerviz ügyelet: 0-24H

Csak szerződött ügyfeleink részére!

Általános ajánlati, szállítási és szerződéses feltételek

1. Általános feltételek

1.1. Jelen „Általános ajánlati, szállítási és szerződéses feltételek” (továbbiakban: feltételek) a QPLAN Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: QPLAN Hűtéstechnika), mint ajánlattevő, szállító vagy vállalkozó által kiadott árajánlathoz, megkötött szállítói / vállalkozási szerződéshez közvetlenül kapcsolódik, és azok elválaszthatatlan mellékleteként értelmezendő.

1.2. A feltételekben rögzítettek minden a QPLAN Hűtéstechnika által kiadott árajánlatra, megkötött szállítói / vállalkozási szerződésre érvényesek, mely alól kivételt jelent, ha QPLAN Hűtéstechnika az írásos ajánlatban vagy szerződésben kifejezetten a feltételek adott, vagy egyes pontjaitól eltérő feltételeket határoz meg. Az ajánlat vagy szerződés külön nem részletezett tételei esetében jelen feltételek vonatkozó pontjai az irányadóak.

1.3. QPLAN Hűtéstechnika fenntartja a jogot a feltételek egyoldalú, bármiféle előzetes értesítés nélküli módosítására, és mely módosítások érvényesek minden a módosítás napját követően kiadott ajánlatra vagy megkötésre kerülő szerződésre is. Abban az esetben, ha a feltételek módosítása egy adott ajánlat kiadását követően, annak érvényességi idejében kerülnek módosításra, úgy tárgyi ajánlatra az érvényességi idő végéig az ajánlat kiadásának időpontjában érvényben lévő feltételek vonatkoznak. Szerződés esetében az elfogadott árajánlat (megrendelő által elfogadott, a szerződés alapját és mellékletét képező ajánlat, mint műszaki tartalom) és az ennek alapján készült szerződésre azon feltételek érvényesek, mely az elfogadott ajánlat mellékleteként legutoljára megküldésre került Megrendelő részére, vagy mely feltételeket Felek a szerződés mellékletéül csatoltak.

2. Ajánlatokra vonatkozó általános és értelmezési feltételek

2.1. Az árajánlatok minden esetben egyedileg, ajánlatkérő/megrendelő által adott adatszolgáltatások alapján, azt figyelembe vevő műszaki tartalmakra szólnak. Azokban az esetekben, melyek során hiányos, pontatlan, vagy nem értelmezhető a megrendelői adatszolgáltatás, QPLAN Hűtéstechnika – amennyiben ezekre külön kérésre sem kap egyértelmű választ - az általánosan bevett és elfogadott hűtéstechnikai műszaki gyakorlat szerinti adatokkal pótolja / helyettesíti azokat. QPLAN Hűtéstechnika nem felel a hiányos, pontatlan vagy szakmai gyakorlat szerinti adatokkal kalkulált ajánlati tartalom 100%-os megfelelőségéért még abban az esetben sem, ha azt Megrendelő műszakilag megítélni nem tudja előre.

2.2. Az ajánlatok, különösen az anyagot, alkatrészt gépet vagy berendezést tartalmazó ajánlatok minden esetben a pillanatnyi raktárkészlet és beszállítói adatszolgáltatás alapján kerülnek kiállításra, így egy adott ajánlat megrendelése csak a QPLAN Hűtéstechnika által hivatalosan megküldésre kerülő rendelés igazolással valósul meg és válik érvényessé, és mely rendelésigazolás kiállításának napja minősül a megrendelés napjának.

2.3. Amennyiben az ajánlat a megrendelést előleg megfizetéséhez köti, úgy a megrendelés napja az előleg QPLAN Hűtéstechnika számláján való jóváírásának napját követő első banki nap. Ilyen esetben QPLAN Hűtéstechnika nem állít ki külön előlegbekérőt, melyet maga az ajánlat helyettesít és melyet megrendelő automatikusan elfogad az előleg teljesítésével.

2.4. Előleg, vagy bármely pénzügyi fizetési ütem csak abban az esetben minősül teljesítettnek, ha az határidőben, maradéktalanul, 100%-ban jóváírásra kerül QPLAN Hűtéstechnika bankszámláján.

2.5. Megrendelő minden esetben köteles az ajánlat szerinti devizanemben teljesíteni. Amennyiben Megrendelő nem a megfelelő devizanemben teljesít (pl. Eurot Forint számlára utal) úgy tartozik a teljes, konverzióhoz tartozó váltási és utalási költségek megtérítésével QPLAN Hűtéstechnika részére. Ilyen esetben a pénzügyi teljesítés akkor számít teljesítettnek, amikor az ajánlat szerinti devizanem 100%-ban jóváírásra kerül az adott devizanemhez tartozó bankszámlán. A pénzügyi tranzakciók összes költsége minden esetben Megrendelőt terheli.

2.6. Amennyiben Megrendelő által fizetendő előleg az ajánlati érvényességi idején belül nem teljesül, úgy QPLAN Hűtéstechnika saját döntése alapján az ajánlattól egyoldalúan elállhat még abban az esetben is, ha Megrendelő az előleget időközben teljesítette, illetve új szállítási feltételeket határozhat meg Megrendelő egyetértésével. Abban az esetben ha QPLAN Hűtéstechnika él az elállás jogával vagy Megrendelővel eltérő feltételekben megállapodni nem tud, úgy az esetleg időközben Megrendelő által teljesített előleget Megrendelő részére visszatéríti avval, hogy bármely pénzügyi tranzakció költsége Megrendelőt terheli, melyet QPLAN Hűtéstechnika automatikusan érvényesít és levon, melyhez Megrendelő a megrendelés megküldésével automatikusan hozzájárul.

2.7. Amennyiben az ajánlat a megrendelést nem köti előleg fizetéséhez, úgy a megrendelés napja az a nap, amikor a QPLAN Hűtéstechnika a megrendelést írásban (e-mailen, faxon, levélben) visszaigazolja.

2.8. QPLAN Hűtéstechnika ajánlataiban a szállításra vagy teljesítésre vonatkozó határidő – hacsak az ajánlat máshogy nem határozza meg – munkanapokban kifejezve értelmezendő, azaz azokba nem számítanak bele a hétvégi vagy egyéb munkaszüneti napok. Különleges esetekben, QPLAN Hűtéstechnika saját döntése szerint ettől eltérhet és előteljesíthet, de erre nem kötelezhető és ez rajta számon nem kérhető.

2.9. QPLAN Hűtéstechnika nem vállal felelősséget az ajánlatokban vállalt teljesítési vagy szállítási határidő olyan okból történő túllépésért, amely nem neki felróható, különösen, de nem kizárólag a QPLAN Hűtéstechnika részegység beszállítóinak késedelmes teljesítése, vagy bármely a QPLAN Hűtéstechnikától független olyan körülmény esetén, mely a teljesítési / szállítási határidőt befolyásolja. Minden olyan esetben, ha egy megrendelt berendezés QPLAN Hűtéstechnikán kívüli okok miatt nem, vagy nem szállítható időben, úgy a kárenyhítés érdekében QPLAN Hűtéstechnika egyenértékű alternatív megoldást kínál fel megrendelő részére. Abban az esetben, ha a kiváltó alternatíva ára magasabb, úgy Megrendelő dönti el, hogy hajlandó-e ezen magasabb árat is megfizetni, vagy elfogadja a hosszabb szállítási határidőt az eredetileg rendelt termékre. A jelen pontban meghatározott felelősség korlátozás abban az esetben nem alkalmazandó, ha felek külön, előre írásban máshogyan állapodtak meg, vagy az ajánlat erre vonatkozóan kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz.

2.10. Tekintettel arra, hogy QPLAN Hűtéstechnika jellemzően egyedi berendezéseket és rendszereket tervez, gyárt és telepít, így ajánlati szinten, különös tekintettel a kiviteli tervek hiánya okán nem lehet alkatrész szintre lebontott ajánlatot készíteni, így az ajánlatok jellemzően a főbb műszaki tartalmakat és egyes tipizált részegységek, valamint a várt működési végeredmény / teljesítmény meghatározását tartalmazzák a vállalási határokkal együtt. Az ajánlatokban nem részletezett részegységek és részlet műszaki megoldások tekintetében QPLAN Hűtéstechnika szavatol azért, hogy azok az általánosságban bevett és elfogadott műszaki gyakorlat figyelembevételével, valamint a vonatkozó EU és Magyar szabványoknak megfelelnek avval, hogy a nem részletezett műszaki megoldások és tartalmak tekintetében a műszakilag és szabványoknak megfelelő, megbízható és megfelelően működő, ugyanakkor a legkedvezőbb bekerülési költségű műszaki megoldást tartalmazzák az elérhető legjobb ár érdekében.

2.11. QPLAN Hűtéstechnika jellemzően hűtéstechnikai generál tervezési és kivitelezési feladatokat lát el, vállalási határai tekintetében általánosságban csak a hűtőrendszerrel és avval közvetlenül összefüggésben lévő járulékos tervezési, adatszolgáltatási és kivitelezési feladatokat látja el, melynek megfelelően az ajánlat – hacsak az kifejezetten tartalmazza – nem tartalmazza a következőket.

 • Bármi nemű építészeti, építőmesteri munka, ide értve hőszigetelő burkolatok, talajfűtés, betonalapok, statikai tartószerkezetek (pl. léghűtők acél tartó/függesztő szerkezetei), fal és födémáttörések kiépítését, elkészítését, visszajavítását.
 • Épületvillamossági munkákat, a hűtőberendezésekhez, léghűtőkhöz, stb. szükséges elektromos betáplálások kiépítését.
 • Fő, kézileg nem mozgatható részegységek szükség szerinti helyszíni daruzását, targoncázását, valamint a telepítéshez esetleg szükséges ollós emelőt, stb.
 • Hagyományos épületgépészeti feladatokat, mint csatorna kiállások, olvadékvíz elvezető rendszerek kiépítése.
 • A kivitelezéshez szükséges elengedhetetlen mértékű tervanyagokon felüli bármely egyéb terv, mérés, bizonylatolás, ide értve az olyan speciális terv fejezeteket is, mint környezeti hatástanulmány, SKET, építészeti vagy statikai terv, stb.
 • Bármi nemű hatósági eljárás, ezek kezelése, bonyolítása, dokumentálása, vagy ezek költségei.
 • Az egyes részegységek PED bizonylatolásán felül bármi nemű egyéb berendezés bizonylatolás, ideértve az MKEH ügyintézést és CE bizonylatolást is, nem része az ajánlatnak, illetve annak árában az nem kalkulált.
 • A munkaterület őrzését, kivitelezéshez tartozó közüzemi szolgáltatások költségét, parkolási díjat, szemétszállítási díjat, raktár konténer szállítási és bérleti díját, valamint hasonló egyéb, általánosságban a megrendelői körben többletköltség nélkül biztosítható szolgáltatások díját.
 • Bármely egyéb nem nevesített terméket vagy szolgáltatást.

2.12. Az ajánlatok és szerződések értelmezése kifejezetten rögzíti, hogy a 181/2003 (XI.5.) Korm. rendelet az ajánlatból fakadó jogviszonyra nem alkalmazandó tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező berendezés egyrészt nem lakóépületbe kerül beszerelésre, másrészt speciális technológiai rendszernek minősül, így nem elválaszthatatlan része az épületnek, ezért nem minősül épületszerkezeti elemnek sem. QPLAN Hűtéstechnika a Ptk. 6:152. § bekezdése alapján a hibás teljesítésért való felelősségét 6.1 pontban meghatározott 12 (de maximum a szállítástól számított 14) hónapos jótállási időszakra korlátozza, és melyet Megrendelő az ajánlat elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. QPLAN Hűtéstechnika kifejezetten rögzíti, hogy a meghatározott Ár kifejezetten a jelen korlátozás figyelembevételével került meghatározásra. Felek rögzítik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy a Vállalkozó által végzett tevékenység nem építési engedély köteles tevékenység – a jelen jogviszonyra nem alkalmazandóak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései, így többek között a Vállalkozó nem köteles elektronikus építési naplót vezetni.

2.13. Az ajánlat minden esetben „egyenes” Áfa-t feltételez, azaz úgy kalkulál, hogy az Áfa-t Megrendelő QPLAN Hűtéstechnikának fizeti.

3. Szállításra, szakasz teljesítésre és szakasz számlázásra vonatkozó általános feltételek

3.1. Az ajánlat / szerződés műszaki teljesítésére vonatkozó szállítási és szakasz teljesítési határok, illetve időpontok az ajánlatban és a szerződésben rögzítettek, melyekhez tartozóan a következő feltételek érvényesek.

3.1.1. QPLAN Hűtéstechnika a termékek beérkezésével, ill. elkészültével ún. raktári készre jelentést küld Megrendelő részére. Amennyiben az ajánlatban/szerződésben a szállításhoz vagy szállítási ütemhez a szállítást megelőzően fizetési szakasz is tartozik, úgy Megrendelő köteles az előzetesen megállapodott és QPLAN Hűtéstechnika által megküldött szakasz fizetési felhívásban is feltüntetett ellenértéket a rögzített határidőn belül QPLAN Hűtéstechnika részére átutalni, és mely pénzügyi teljesítés feltétele a szállításnak.

3.1.2. Amennyiben a pénzügyi szakasz teljesítés a termék(ek) helyszínre szállítását követően esedékes, úgy a szállítás napját, mint teljesítési határidőt figyelembe véve kerül megküldésre az adott szakasz számla a rögzített fizetési határidővel.

3.1.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely okból bekövetkező fizetési késedelem esetén a QPLAN Hűtéstechnika teljesítési határideje is automatikusan meghosszabbodik., azaz a Megrendelő fizetési késedelme a QPLAN Hűtéstechnika késedelmét kizárja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelentős fizetési késedelem esetén a fizikai teljesítés szakasz vagy véghatárideje adott esetben meg is haladhatja a fizetés késedelmét, melyért QPLAN Hűtéstechnika nem tehető felelőssé.

3.1.4. Fizetési késedelem esetén QPLAN Hűtéstechnika jogosult a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot, valamint amennyiben a termékek még birtokában vannak, jogosult bruttó raklap helyenként a szokásos napi raktározási költséget is felszámítani. Amennyiben a termék(ek) mérete és tömege indokolja (pl. daruzás igény), QPLAN Hűtéstechnika jogosult további anyagmozgatási költség felszámítására is.

3.1.5. 30 naptári napon túli fizetési késedelem esetén QPLAN Hűtéstechnika jogosult a szerződéstől egyoldalúan azonnali hatállyal elállni és jogosult a szerződés felbontásával okozott kárai megtérítését követelni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely QPLAN Hűtéstechnika érdekkörén kívüli okból bekövetkező késedelem, szerződésszegés, stb. esetben Megrendelő köteles minden QPLAN Hűtéstechnikának okozott közvetlen és közvetett kárt 8 napon belül megtéríteni.

3.1.6. Megrendelő minden esetben köteles a termékek határidőben való elszállítására vagy átvételére megállapodástól függően. Amennyiben a szállítást Megrendelő maga, vagy megbízott partnere végzi, úgy a szállítójárműre való felhelyezés pillanatában a kárveszély viselés Megrendelőre száll át. Amennyiben az emelést maga a szállítójármű végzi (pl. KCR), úgy a kárveszélyviselés közvetlenül az emelés megkezdése előtt száll át Megrendelőre. Amennyiben a szállítást QPLAN Hűtéstechnika végzi, úgy Megrendelő köteles az előre rögzített időpontban a termék(ek) át- és levételéhez szükséges szolgáltatásokat és körülményeket biztosítani, valamint az átvételt helyben igazolni. Ebben az esetben a kárveszély viselés a szállító járműről történő levétel megkezdésének pillanatában száll át Megrendelőre. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult a termékek átvételét megtagadni. Amennyiben a termékkel, annak milyenségével, esetleges sérülésével kapcsolatban véleménye vagy megjegyzése van, úgy jogában áll ezeket a szállítólevélen vagy átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, de az erre való hivatkozással nem tagadhatja meg a termék(ek) átvételét, vagy a határidőben történő fizetést.

3.1.7. Amennyiben Megrendelő a termék(ek) átvételét megtagadja, vagy az átvétel tényét nem igazolja, úgy QPLAN Hűtéstechnika jogosult minden felmerült közvetlen és közvetett költségét és kárát Megrendelőre hárítani, illetve az átvételt indirekt módon, pl. helyszíni fényképfelvétellel igazolva, és azt bizonyító erejű szállítási dokumentumnak tekintve eljárni, számlázni, stb.

3.1.8. QPLAN Hűtéstechnika jogosult előteljesíteni, melyben Megrendelőnek - lehetőségeihez mérten – együtt kell működnie.

4. A kivitelezés és üzembe helyezés körülményeire, határidejére vonatkozó feltételek

4.1. A kivitelezés átfutási határidejére vonatkozó időtartamok, beleértve a felvonulás és tervezett befejezés határidejét is, az ajánlat tartalmazza azt feltételezve, hogy akadály nem jön közbe.

4.2. Megrendelő felelőssége minden olyan helyszíni körülmény, megfelelő munkaterület és különösen, de nem kizárólag a 2.11 pontban rögzített minden olyan szolgáltatás biztosítása, melyek együttesen szükségesek a QPLAN Hűtéstechnika számára a folyamatos és akadálymentes munkavégzéshez, és ezen keresztül I. osztályú minőségben az elvárt befejezési határidő teljesítéséhez.

4.3. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elfogadott ár nem tartalmazza a munkaterület hiányából, egyéb akadályoztatásból, vagy bármely olyan körülményből fakadó, QPLAN Hűtéstechnika részéről szükséges olyan többletmunkák ellenértékét, melyek bekövetkezte QPLAN Hűtéstechnika érdekkörén kívüli esetekre vezethetőek vissza, és melyek a teljesség igénye nélkül a következőek.

 • Munkaterület hiányából fakadó állásidők.
 • Szakhatósági létesítési vagy egyéb hasonló, Megrendelői érdekkörön belüli engedélyhez, illetve ezek hiányából fakadó állásidők.
 • Esetleges túlórák, ideértve a munkanapokon 18.00h-után, valamint hétvégi munkavégzést is.
 • Többlet kiszállások és esetleges szállásköltségek.
 • Már elkészített, de bármely QPLAN Hűtéstechnikán kívüli ok miatt részben vagy egészben visszabontásra kerülő, majd újból megépített vagy áthelyezett szakaszok többletköltsége.
 • Megrendelői szolgáltatások késedelmére, hiányára vonatkozó, ill. ebből fakadó többletköltségek.
 • Kapcsolódó egyéb technológiai elem/rendszer által okozott meghibásodások javítási költsége.
 • Megrendelő vagy alvállalkozója, illetve Megrendelő telephelyén belül bármely 3. fél által QPLAN Hűtéstechnika anyagaiban és eszközeiben okozott kár, lopás, vagy hasonló kár ellenértéke.
 • Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik megfelelő biztosítással, úgy köteles maga megtéríteni QPLAN Hűtéstechnika minden felmerült kárát.

4.4. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy 4.3 pontban rögzített esetekben QPLAN Hűtéstechnika jogosult valós többletköltségei érvényesítésére, valamint a szerződéses rész- vagy végteljesítési határidő reális mértékű elhalasztására mindennemű Megrendelői kárigény kizárása mellett.

5. Átadás átvételre vonatkozó feltételek

5.1. Az átadás-átvétel tervezett határideje, az ajánlatban, ill. szerződésben rögzítésre került.

5.2. A berendezés és rendszer fizikai elkészültét, valamint a lehetséges próbaüzem kezdetéről és annak végéről QPLAN Hűtéstechnika írásban tájékoztatja Megrendelőt, melyhez Megrendelőnek méltányolható időtartamon belül alkalmazkodnia kell.

5.3. A fizikai ill. műszaki átadás átvétel számos esetben nem csak a berendezés és rendszer fizikai elkészültétől, hanem a különböző szakhatóságok részéről szükséges, a nyomástartó berendezésekre, hűtőrendszerekre és hűtőgépházakra vonatkozó létesítési és használatbavételi engedélyek kiadási időpontjain is múlik, mely a Magyar hatósági gyakorlat szerint gyakran a törvényi előírásokat meghaladó időt vesz igénybe. Tekintettel arra, hogy QPLAN Hűtéstechnikának nincs érdemi ráhatása a hatóságokra az ügyintézési időket illetően, valamint arra, hogy a jogszabályi környezet is gyakorta változik - így téve szükségessé esetleges kiegészítő bizonylatokat, dokumentációkat ezekkel növelve tovább a hatóság eljárási idejét - QPLAN Hűtéstechnika nem felel és semmilyen körülmények közt sem tehető felelőssé a hatósági eljárások bármely okból bekövetkező késedelméért, vagy az ezekből származó károkért. QPLAN Hűtéstechnika az idő közben módosult hatósági előírásokból származó többlet bizonylatok, dokumentációk beszerzésének, vagy elkészítésének díját Megrendelőnek felszámítja.

5.4. QPLAN Hűtéstechnika a jogszabályok, a szakhatóságok által módosított kötelező érvényű műszaki, munkavédelmi, stb. előírásokból, új követelményekből adódó feladatok, átalakítások, kiegészítések, stb. elvégzését – amennyiben azok a megrendelés, vagy szerződéskötés után, de a teljesítés / átadás előtt lépnek életbe – csak külön felkérés és díjazás ellenében végzi el. A feladatok elvégzését QPLAN Hűtéstechnika nem köteles elvállalni.

5.5. Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben QPLAN Hűtéstechnika szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és a berendezés/rendszer fizikailag maradéktalanul, illetőleg a hatósági engedélyek által lehetővé tett mértékben elkészült, úgy abban az esetben is jogosult végszámlája kiállítására, ha a berendezés beüzemelése még nem történt meg. QPLAN Hűtéstechnika ilyen esetben természetesen köteles a berendezés/rendszer beüzemelésére az elvárható legrövidebb időn belül a hatósági engedélyek kézhezvételétől számítva.

6. Jótállásra és szavatosságra vonatkozó feltételek

6.1. Minden a QPLAN Hűtéstechnika által kiajánlott, gyártott és forgalmazott új termékre, berendezésre és rendszerre azok üzembe helyezésétől számított 12 hónap, de a szállítástól számított maximum 14 hónap jótállás érvényes szakszerű beüzemelés, rendeltetésszerű használat és rendszeres karbantartás esetén. Kivételt képeznek azon berendezések és rendszerelemek, melyeket QPLAN Hűtéstechnika viszonteladóként értékesít, mely esetben az adott berendezésre vagy részegységre annak gyártója által vállalt és vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek érvényesek.

6.2. Bizonyos esetekben QPLAN Hűtéstechnika a 12 hónap jótállási időn felül, hosszabb jótállási időt is meghatározhat, melyre egyedileg egyeztetett és az ajánlatban / szerződésben feltüntetett feltételek érvényesek.

6.3. Jótállás csak a QPLAN Hűtéstechnika által karbantartott és szervizelt berendezésekre és rendszerekre érvényes. Amennyiben azokat Megrendelő nem, vagy más vállalkozó által tartatja karban, úgy a jótállás szavatosságra módosul. Amennyiben Megrendelő a berendezés jótállási idején belül az előírt szerviz beavatkozásokat és karbantartásokat nem QPLAN Hűtéstechnikával végezteti el, úgy a jótállás és szavatosság automatikusan érvényét veszti. A szerviz és karbantartási szolgáltatásokat minden esetben egy a műszaki átadás-átvétel pillanatától érvényes karbantartási és szerviz szerződésbe kell foglalni.

6.4. QPLAN Hűtéstechnika bármely jótállási időn belüli berendezés és rendszer esetében kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási körben lévő meghibásodások bejelentéseit munkaidőben fogadja, és azokra a bejelentéstől számított maximum 72 órán belül reagál. QPLAN Hűtéstechnika külön térítésért 0-24h órás rendelkezésre állást és akár 4h belüli reakcióidőt is vállal az általa gyártott és szállított berendezésekre, de az ezen szolgáltatásokra vonatkozó külön díjazást és feltételeket minden esetben külön karbantartási és/vagy szerviz szerződésben kell rögzíteni, melynek hiányában ezen szolgáltatások QPLAN Hűtéstechnikától nem várhatóak el.

6.5. QPLAN Hűtéstechnika abban az esetben mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba az egyes elemek, vagy az egész rendszer előírásokkal és kezelési utasításokkal ellentétes, vagy annak nem megfelelő használata révén adódik, illetve tőle független bármely külső ok révén állt elő. Amennyiben a QPLAN Hűtéstechnika jótállási körébe tartozó berendezés meghibásodását a csatlakozó, a szerződési terjedelmen kívül eső technológiai elem, vagy elemek meghibásodása okozza, illetve amennyiben nem történik meg a rendszer időszakos szakszerviz által történő karbantartása.

6.6. Alkatrész meghibásodás esetén QPLAN Hűtéstechnika a meghibásodás jellegétől függően dönt arról, hogy az adott alkatrészt annak gyártójához küldi szakértői bevizsgáltatásra. Amennyiben a gyártói bevizsgálás eredménye alapján a meghibásodás nem anyag vagy gyártáshibára vezethető vissza, úgy QPLAN Hűtéstechnika jogosult a biztosított cserealkatrész ellenértékét Megrendelő részére 8 napos átutalással leszámlázni. Vitás esetben a vita tárgyául szolgáló részegység meghibásodásával kapcsolatban annak gyártója által elvégzett vizsgálata alapján készült szakvéleményben foglaltak az irányadóak.

6.7. QPLAN Hűtéstechnika az általa szállított berendezések, ill. alkatrészek meghibásodása miatt keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért (pl. árukár) való felelősségét – a szándékosan a QPLAN Hűtéstechnika által okozott, ill. az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító hibákon kívül – teljes mértékben kizárja. A QPLAN Hűtéstechnika jótállás vállalása tehát kizárólag a hibás berendezés vagy alkatrész kijavítására, ill. kicserélésére terjed ki.

6.8. QPLAN Hűtéstechnika olyan tervezői- és általános felelősségbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed alvállalkozóira is és fedezetet nyújt minden olyan a Megrendelő vagy Megrendelő telephelyén 3. fél tulajdonában okozott kárra, mely a szerződés teljesítése során, az abban jogszerűen részt vevő fél részére QPLAN Hűtéstechnika (vagy alvállalkozója) esetlegesen okozott. Az okozott károkért QPLAN Hűtéstechnika a mindenkor érvényes felelősségbiztosítása terhére és annak feltételeivel vállal felelősséget.

7. Viszonteladói státuszra érvényes különleges feltételek

7.1. Viszonteladónak minősül az a Megrendelő, aki a szállítási szerződésben foglalt berendezéseket továbbértékesíti kiegészítve azokat azon szolgáltatásokkal, szállításokkal és munkával, mely az adott hűtőrendszer beüzemeléséhez valamint maradéktalan és biztonságos működéséhez szükségesek.

7.2. Viszonteladó, mint szakcég szavatol azért, hogy birtokában van azon szakmai tudásnak, gyakorlatnak, személyi, tárgyi és anyagi feltételeknek, melyek együttesen lehetővé teszik a QPLAN Hűtéstechnika által szállításra kerülő berendezések rendszerbe integrálását, szakszerű telepítését, beüzemelését, javítását és karbantartását és javítását, vagy ennek hiányában szavatol azért, hogy a beszerelésre, beüzemelésre, karbantartásra és eseti javításra megfelelő gyakorlattal rendelkező szakcéget bíz meg. QPLAN Hűtéstechnika nem vállal jótállást, ill. szavatosságot a berendezésben keletkezett olyan hibákért, amely a szakszerűtlen telepítésből, ill. beüzemelésből származnak.

7.3. Viszonteladó feladata továbbá bármely egyéb olyan minősítés elvégzése és dokumentálása, mely a berendezések szakszerű üzembe helyezéséhez és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek, beleértve a nyomás és vákuumpróbák, elektromos érintésvédelmi vizsgálatok, üzempróbák és próbaüzem, stb. elvégzése is. Ezen minősítések, ill. vizsgálatok és próbák hiánya esetén a QPLAN Hűtéstechnika nem vállal jótállást, ill. szavatosságot a berendezések megfelelő működéséért, ill. hibátlanságáért.

7.4. Viszonteladó köteles minden esetben oly módon eljárni, hogy QPLAN Hűtéstechnika által szállított berendezések a QPLAN Hűtéstechnika és Végfelhasználó által elvárt módon működjenek, az esetleges hibák mielőbb kijavításra kerüljenek és QPLAN Hűtéstechnika hír- és márkaneve ne szenvedjen csorbát.

8. Használt részegységekre és berendezésekre vonatkozó különleges rendelkezések

8.1. Tekintettel arra, hogy QPLAN Hűtéstechnika elsődlegesen hűtéstechnikai fővállalkozást végez, esetenként előfordul, hogy egy korszerűsítési projektnél a lecserélt/lebontott részegységek tulajdonába kerülnek, melyeket igény szerint érékesít.

8.2. Abban az esetben, ha egy ajánlat vagy szerződés részben vagy egészben használt részegységeket tartalmaz vagy tartalmazhat, az hangsúlyosan nevesítésre kerül, melynek hiányában csak részegységről vagy berendezésről lehet szó, melyre QPLAN Hűtéstechnika felelősséget vállal.

8.3. Amennyiben Megrendelő bármely okból használt részegység megvásárlása vagy beépítése mellett dönt, úgy azokra a következő szavatossági feltételek érvényesek.

8.3.1. Használt részegység megvásárlása esetén, azaz ha a terméket nem QPLAN Hűtéstechnika építi be, úgy a terméket Megrendelő – QPLAN Hűtéstechnika telephelyén – megvizsgálja, szükség és lehetőség szerint azokat nyomáspróbázza, forgatáspróbának veti alá, stb., mely alapján, ha a megvásárlás mellett dönt, azt elszállítja. Az ilyen módon megvásárolt termékre jótállás és szavatosság nem érvényesíthető.

8.3.2. Amennyiben a használt termék olyan projekt része, melyben QPLAN hűtéstechnika maga a kivitelező, úgy használt részegységekre 3 hó jótállás + 3 hó általános szavatosság érvényes azok üzembe helyezésétől számítva szakszerű beüzemelés, rendeltetésszerű használat és rendszeres karbantartás esetén.

9. Szerzői jogok

9.1. Bármely a QPLAN Hűtéstechnika által az ajánlat vagy a szerződés részeként készített műszaki terv, és műszaki megoldás szerzői jogilag védett műnek minősül, és a QPLAN Hűtéstechnika kizárólagos tulajdonát képezi.

9.2. A QPLAN Hűtéstechnika az ajánlat vagy a szerződés részeként átadott műszaki tervekre ill. az abban foglalt műszaki megoldásokra egyszeri felhasználási jogot enged a Megrendelő részére abban az esetben, ha a Megrendelő a QPLAN Hűtéstechnika ajánlatát elfogadja ill. a felek között a szerződés létrejön. A felhasználási jog ellenértékét az ajánlatban vagy a szerződésben meghatározott ár tartalmazza.

9.3. Amennyiben a QPLAN Hűtéstechnika ajánlatát a Megrendelő nem fogadja el, és nem ad megrendelést, ill. nem jön létre szerződés a felek között, úgy Megrendelő nem jogosult az ajánlat részekén átadott műszaki tervek ill. műszaki megoldás felhasználására egészében és részleteiben sem. Jogosulatlan felhasználás esetén a Megrendelő az ajánlatban meghatározott ár mértékével megegyező mértékű kötbért köteles a QPLAN Hűtéstechnika részére fizetni.

9.4. Megrendelő az átadott tervdokumentációt ill. műszaki megoldást kizárólag az ajánlatban ill. a szerződésben meghatározott célra használhatja fel, azt el nem idegenítheti, harmadik személy részére további felhasználási jogot nem engedhet, más létesítményeinél, berendezéseinél a QPLAN Hűtéstechnika jóváhagyása nélkül még részleteiben sem használhatja fel. A szerzői műnek minősülő tervdokumentáció ill. műszaki megoldások újbóli felhasználásához, módosításához, vagy az annak alapján megépült berendezés utólagos átépítéséhez, áttervezéséhez a QPLAN Hűtéstechnika írásbeli hozzájárulása szükséges.

10. Titoktartás

10.1. Felek az ajánlat ill. a szerződés tartalmát üzleti titoknak tekintik, és kötelezettséget vállalnak annak titokban tartására és arra, hogy annak tartalmát nem teszik harmadik személy részére hozzáférhetővé. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá, hogy a szerződés előkészítése során folytatott tárgyalások, ill. a közöttük létrejött szerződés teljesítése során egymás üzleti tevékenységéről, üzleti kapcsolatairól tudomásukra jutott információkat, adatokat kölcsönösen üzleti titoknak tekintik, és azokat megőrzik, valamint kizárólag a másik fél írásos hozzájárulásával teszik harmadik fél részére hozzáférhetővé, ill. adják át harmadik fél részére. Jelen titoktartási kötelezettség a feleket a szerződés megszűnése után, és abban az esetben is korlátlanul köti, ha a Megrendelő a QPLAN Hűtéstechnika ajánlatát végül nem fogadja el, nem ad megrendelést, ill. a felek között nem jön létre szerződés.

10.2. A 10.1 pontban meghatározott titoktartási kötelezettség a felek tagjaira, alkalmazottaira, alvállalkozóira, tanácsadóira ill. egyéb teljesítési segédeire is vonatkozik, és a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen személyekkel is betartatják a meghatározott titoktartási kötelezettséget.

10.3. A 10.1 pontban meghatározott titoktartási kötelezettség megszegése esetén a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a másik fél ebből eredően keletkezett igazolt kárát.

10.4. Felek kötelesek a birtokukba jutott személyes adatokat az Adatvédelmi törvény és előírásainak megfelelően kezelni. Együttműködés vagy szerződést megelőző munka kapcsán birtokba jutott személyes adatokat a felek a törvényben előírt ideig kötelesek megőrizni, ezután meg kell semmisíteni azokat. Jelen szerződés aláírásával felek erre kötelezettséget vállalnak.